Ο Covey επινόησε την έννοια της «νοοτροπίας της αφθονίας» (abundance mentality ή abundance mindset) σύμφωνα με την οποία το άτομο πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετοί πόροι και επιτυχία για όλους. Την αντιπαραθέτει με τη «νοοτροπία της έλλειψης» (scarcity mindset), δηλαδή του καταστροφικού και περιττού ανταγωνισμού, που βασίζεται στην ιδέα ότι αν σε μια κατάσταση κερδίσει ή επιτύχει κάποιος άλλος, εσύ είσαι ο χαμένος κι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βγουν όλοι κερδισμένοι σε μια κατάσταση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τα άτομα με τη νοοτροπία της αφθονίας είναι σε θέση να χαίρονται με την επιτυχία των άλλων αντί να απειλούνται από αυτή.

Μετά την έκδοση του βιβλίου, εμφανίστηκαν αρκετά βιβλία στην κατηγορία των επιχειρήσεων που ασχολήθηκαν με αυτή την ιδέα. Ο Covey υποστηρίζει ότι η νοοτροπία της αφθονίας είναι δείγμα υψηλής αυτοεκτίμησης και σιγουριάς (βλ. Συνήθειες 1, 2, και 3), και ότι οδηγεί στην κατανομή των κερδών, την αναγνώριση και την υπευθυνότητα. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να εφαρμόζουν τη νοοτροπία της αφθονίας όσον αφορά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.